zavřít

Text písně Dheanainn Súgradh

Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn 
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 


Dheanainn súgradh ris a' ghruagaich 
Nuair a bhiodh a' sluagh nan cadal


Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn 
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 


Dheanainn súgradh ris an am dúsgadh_ 
'N am na siúil a bhith 'gham pasgadh


Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn 
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 


Di-Luain an déidh Di-Domhnaich
Dh'fhalbh sinn le Seònaid a Arcaibh


Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn 
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 


Bha muir gorm a'ruith fo cuinnlein 
'S i cur still a grunnd an aigeil


Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn 
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 


Riof 'gha ceangal 's riof 'gha fuasgladh
Muir ma guallain fuaim is fead oirr


Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn 
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 


Null ma Chaolas na Ròimh 
B'fheudar dhuinn am bòm a leaiseadh


Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn 
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 


Null ma Chaolas na Fraing 
Maide 'na làimh 's gaoth 'gha greasad


Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn 
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 


Gu 'm bithidh buill nach feum a splaghsáil
Ar mo mhaighdean as a thigh'n dhachaidh


Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn 
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 


Dh'fheumadh pòrsan thigh'n a búth dhith
Ged a bhiodh e crún an cairteal


Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn 
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 


Ged a bhiodh e crún an óirleach
Dh'fheumadh pòrsan dheth thigh'n dhachaidh


Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh 
'N deidh dhomb éirigh as a 'mhadainn 
Dheanainn súgradh ris an nigh'n dubh

					

Diskografie Clannad – Clannad